Help ons men­sen blij te maken

Ben jij …

  • een stra­te­gisch den­ker die graag suc­ces­sen plant?
  • een eer­lij­ke en dui­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tor met een posi­tie­ve instel­ling?
  • een ambi­ti­eu­ze zelf­star­ter die bereid is deel uit te maken van een snel groei­end bedrijf?
  • iemand die graag iets nieuws leert en zijn ken­nis wil delen met collega’s?
  • een gemo­ti­veerd lei­der die ande­ren inspi­reert met zijn/​haar resul­taat­ge­rich­te hou­ding?
  • iemand met de voe­ten op de grond, klaar om ook in moei­lij­ke tij­den te vol­har­den?
  • een pri­ma team­spe­ler op zoek naar een job in de wereld van vrije tijd en enter­tain­ment?

Als het ant­woord op deze vra­gen een ver­plet­te­ren­de ja’ is, waar wacht je dan nog op?

Ple­zier voor onze klan­ten, ple­zier voor jou

Suc­ces bete­kent voor ons samen groei­en en – gedu­ren­de dat pro­ces – ple­zier maken. Daar­om zet­ten we ons bij BMI Lei­su­re in om een​inspi­re­ren­de en sti­mu­le­ren­de omge­ving te cre­ë­ren waar­in we ons rich­ten op het benut­ten en uit­brei­den van uw vaar­dig­he­den en exper­ti­se.

Want als u groeit, dan groei­en wij ook.Bovendien – dank­zij onze direc­te toe­gang tot s werelds bes­te enter­tain­ment cen­tra – zijn de team­buil­ding acti­vi­tei­ten van BMI Lei­su­re alleen al reden genoeg om ons team te ver­voe­gen!

Eén team, één geest

We streven ernaar om het beheer van entertainmentcentra zo probleemloos mogelijk te maken zodat ze miljoenen mensen nog blijer kunnen maken. En jij kan ons helpen om dat doel te bereiken.

Wat onze medewerkers zeggen

Adilet Zhumatayev, Sales Executive

“Als je klaar bent om initiatief te nemen, the floor is yours. Het is een mooi, jong bedrijf met veel innovatiemogelijkheden."

João Casanova, Chief Technology Officer

“We willen ons product, team en bedrijf laten groeien - en hebben nieuw en opkomend talent nodig om zich bij ons aan te sluiten voor die rit."

Check meer info over ons!

Klik hier