Over ons

We helpen bedrijven om anderen blij te maken

BMI Lei­su­re is een geves­tigd SaaS-bedrijf dat actief is in de vrije­tijds­sec­tor. We hel­pen enter­tain­ment­cen­tra wereld­wijd om hun vol­le­di­ge ope­ra­ti­o­ne­le flow over alle loca­ties heen te opti­ma­li­se­ren. En dat is niet alles. Onze all-in-one oplos­sing ver­be­tert ook de erva­rin­gen van de klan­ten, auto­ma­ti­seert mar­ke­ting­in­span­nin­gen en biedt je de nodi­ge inzich­ten om het bedrijf te behe­ren.

We sur­fen al meer dan 20 jaar mee op de gol­ven van deze sec­tor. En in al die tijd heb­ben we onze exper­ti­se uit­ge­breid en ver­be­terd. Dan stel je je allicht de vraag: Hoe heb­ben zedat gedaan?” Dank­zij een groei­end team van 35 experts met meer dan 15 nati­o­na­li­tei­ten. En uiter­aard dank­zij de meer dan 300 enter­tain­ment­cen­tra uit 70 lan­den die in ons gelo­ven en ons blij­ven ver­trou­wen als de bes­te part­ner voor hun suc­ces.

Al actief gedu­ren­de …Meer dan 20 jaar
Uit­ge­groeid van een team van 2 tot …Een team van meer dan 35 experts uit meer dan 15 lan­den
Van 1 loka­le klant naarMeer dan 300 klan­ten in meer dan 70 lan­den
Geë­vo­lu­eerd van kar­ting­spe­ci­a­list naarLeve­ran­cier voor fami­ly enter­tain­ment
Van klan­ten met één loca­tie naar …Klan­ten met meer dan 40 ves­ti­gin­gen
Van de loka­le aan­we­zig­heid in GEEL, BE naarMon­di­a­le aan­we­zig­heid in Euro­pa en de Ver­e­nig­de Sta­ten
Omge­vormd van een pro­duct­be­drijf naarEen leve­ran­cier van soft­wa­re as ser­vi­ce-oplos­sin­gen
Jaar-op-jaar groei28 %
Van par­ti­cu­lie­re onder­ne­ming naar …Een onder­ne­ming onder­steund door pri­vé­ver­mo­gen + werk­ne­mers­aan­de­len

Een stuk­je geschie­de­nis

Jaren gele­den zijn we gestart met inno­va­tie­ve soft­wa­re voor het beheer van kar­ting­cen­tra, toen nog onder de naam SMS-Timing. We zagen een gat in de markt: we los­ten pro­ble­men op voor kar­ting­cen­tra en ons bedrijf begon te groei­en. Maar wij waren niet de eni­gen die groei­den: ook de sec­tor evo­lu­eer­de en onze klan­ten begon­nen hun aan­bod uit te brei­den met ande­re acti­vi­tei­ten. We rea­li­seer­den ons al snel dat we ook aan deze nieu­we behoef­ten kon­den vol­doen en breid­den ons aan­bod uit naar ande­re seg­men­ten van de vrije­tijds- en enter­tain­ment­sec­tor.

Op dat moment werd BMI Lei­su­re gebo­ren. We wer­ken nog steeds vol­gens het­zelf­de DNA en met dezelf­de moti­va­tie om bedrij­ven te hel­pen bij hun uit­bouw. Daar­om wer­ken we ver­der aan de ont­wik­ke­ling van betrouw­ba­re en een­vou­di­ge bedrijfs­op­los­sin­gen voor enter­tain­ment­cen­tra wereld­wijd.

Wat onze medewerkers zeggen

João Casanova, Chief Technology Officer

"We zijn ambitieus en klaar voor de toekomst, met een geweldig team dat in poleposition staat."

Miguel Suarez, Sales Executive

“Ik help onze klanten om hun bedrijf over de hele wereld te laten groeien en ik vind het geweldig dat ik de mogelijkheid heb om zoveel te reizen."